Reklamační řád

  • Realitní kanceláří MID.ALS se rozumí fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti.
  • Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář MID.ALS poskytuje realitní služby.
  • Reklamací se rozumí jakýkoliv podnět ze strany klienta, kdy klient shledá poskytování realitních sužeb na základě uzavřené smlouvy s realitní kanceláří MID.ALS jako nedostačující, nekvalitní, nebo v poskytovaných realitních službách shledá jakýkoliv nedostatek. Klient může uplatnit reklamaci elektronicky, písemně, telefonicky nebo osobně u realitní kanceláře MID.ALS.

  Reklamace bude realitní kanceláří MID.ALS vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se realitní kancelář MID.ALS s klientem písemně nedohodne jinak. Reklamaci může realitní kancelář MID.ALS uznat jako oprávněnou, nebo odmítnout jako neoprávněnou.

  V případě oprávněné reklamace provede realitní kancelář MID.ALS bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytovaných služeb.

  V případě neoprávněné reklamace realitní kancelář MID.ALS  informuje neprodleně klienta.
  Na základě zjištění učiněných z reklamací vyvozuje realitní kancelář MID.ALS důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.

  Lhůta pro vyřešení reklamace je 30 dnů od uplatnění reklamace klientem (pokud se realitní kancelář MID.ALS nedohodne s klientem na delší lhůtě). Realitní kancelář vyrozumí klienta o vyřízení reklamace. Klient se může o výsledku reklamace sám zajímat u realitní kanceláře MID.ALS, u které reklamaci uplatnil.

  Realitní kancelář MID.ALS zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

  Tento Reklamační řád je závazný pro všechny realitní kanceláře MID.ALS na území České republiky a může být měněn pouze společností MID.ALS.